Projekty

Kierownictwo projektów

 → ,,Czy mikrobiom gleby uprawnej wpływa na rozwój chorób czarnej nóżki i mokrej zgnilizny wywoływanych przez bakterie pektynolityczne z rodzaju Dickeya i Pectobacterium?” (Preludium 21; 2022/45/N/NZ9/01923) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki MSc Weronice Babińskiej-Wensierskiej

UGrant-Start2 (533-N000-GS17-22) przyznany w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim Dr. Agacie Motyce-Pomagruk

Inkubator Innowacyjności 2.0 (MNiSW/2019/169/DIR) ze środków UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Projekt ,,Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp.”

Inkubator Innowacyjności 4.0 (MNiSW/2020/317/DIR) udział w realizacji dwóch projektów dotyczących i) integracji dokumentacji i procedury badawczej dla wykrywania Pectobacteriaceae w materiale roślinnym z systemem ISO 14001:2015 oraz ii) rozszerzenia zakresu akredytacji laboratorium badawczo-wdrożeniowego MWB UG o analizy mikrobiologiczne wody zgodne z ISO 6222:2004, 7899-2:2000 oraz 9308-1:2014

 ‘Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans (MINDtheGEPs)’ (Horyzont 2020) projekt przyznany przez Komisję Europejską międzynarodowemu konsorcjum składającemu się z 11 partnerów. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego kieruje nim Prof. dr hab. Ewa Łojkowska.

 ‘Zastosowanie zimnych plazm atmosferycznych generowanych w kontakcie z przepływającym roztworem do bezpośredniej degradacji antybiotyków oraz obniżenia oporności wielolekowej w środowisku naturalnym’ (Sonata 15; 2019/35/D/ST8/04107) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki dr inż. Annie Dzimitrowicz z Politechniki Wrocławskiej. Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Gdańskim reprezentowanym przez dr inż. Wojciecha Śledzia.

 Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie (Preludium Bis 1; 2019/35/O/NZ1/02751) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki Prof. dr hab. Ewie Łojkowskiej

 ‘Assessment of the antibacterial properties of post-plasma solutions generated with the use of cold atmospheric pressure plasmas against economically important phytopathogens and impact of the obtained liquids on the growth of crops and vegetables’ (Opus 17; 2019/33/B/NZ9/00940) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki dr inż. Wojciechowi Śledziowi

‘The application of pangenome-based approach to identify genes responsible for adaptation of pectinolytic bacteria – Dickeya solani and Pectobacterium wasabiae to causing disease symptoms on potato under temperate climate conditions’ (Harmonia 6; 2014/14/M/NZ8/00501) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki Prof. dr hab. Ewie Łojkowskiej

‘Characteristics of the most important mechanisms determining pathogenicity of the bacteria Dickeya solani – regulation of the expression of genes coding biosynthesis of the virulence factors’ (Harmonia 4; 2013/08/M/NZ9/00974) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki Prof. dr hab. Ewie Łojkowskiej

‘Study of the pangenome of plant pathogenic bacteria ‘Dickeya solani’ – causative agent of losses on potato crops in Europe’ (CANALETTO MNiSW-DS.-183-4823-1/MBA/12) przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynator ze strony Polskiego partnera Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, koordynator ze strony Università degli Studi di Firenze we Włoszech: Prof. Marco Bazzicalupo

‘Characteristics of the molecular mechanism involved in the pathogenicity of plant pathogenic bacteria from the genus Dickeya on potatoes’ (POLONIUM MNiSW-DMU-WWM-183-782-7/MBA/10) przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynator ze strony Polskiego partnera Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, koordynator ze strony Institut National des Sciences Appliquées de Lyonin we Francji: Dr. Nicole Hugouvieux-Cotte-Pattat

‘Influence of environmental factors on increase losses of potatoes caused by the bacteria from the genus Dickeya’ (N N303 610738) przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki Prof. dr hab. Ewie Łojkowskiej

‘Ocena zagrożenia związanego z przeżywalnością bakteryjnych patogenów roślin w odzwierzęcych nawozach naturalnych’ (7321/B/P01/2011/40) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki dr inż. Wojciechowi Śledziowi

‘Zastosowanie kofeiny w zwalczaniu bakteryjnych patogenów roślin uprawnych’ (N N310 150535) przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr inż. Wojciechowi Śledziowi

‘Gene expression dynamics of main Dickeya solani virulence factors during the infection process in planta’ (Preludium 11; 2016/21/N/NZ1/02783) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki mgr Agacie Motyce-Pomagruk

‘Ocena przeżywalności bakteryjnych patogenów roślin z rodzaju Dickeya i Pectobacterium w wodach o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia’ (538-M031-B795-15) przyznane przez Uniwersytet Gdański mgr Agacie Motyce-Pomagruk

‘Analiza antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych wobec fitopatogenów z rodzajów Dickeya oraz Pectobacterium oraz wpływ pozyskanych cieczy na wzrost i rozwój roślin uprawnych’ (538-M031-B036-18) przyznane przez Uniwersytet Gdański mgr Agacie Motyce-Pomagruk

→ ‘Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp’ (MNiSW/2019/169/DIR) przyznane w ramach konkursu Inkubator Innowacyjności 2.0 ze środków UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  Prof. dr hab. Ewie Łojkowskiej

Udział w realizacji projektów

→ ‘Opracowanie nowych procesów wytwarzania oraz sterylizacji funkcjonalnych napojów roślinnych z zastosowaniem technologii zimnej plazmy atmosferycznej’ (2022/45/B/ST8/02410) przyznany przez Narodowe Centrum Nauki dr. hab inż. Annie Dzimitrowicz

‘Potato pathogen populations in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host’ (POT PAT Pol-Nor/202448/28/2013) ufundowane przez Polsko-Norweski program badawczy; Koordynator ze strony Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Robert Czajkowski

‘Structural transformation to attain responsible BIOSciences’ (Starbios2, GA 709517) przyznany ze środków Unii Europejskiej Horyzont 2020; Koordynator ze strony Uniwersytetu Gdańskiego: Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

‘Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life – Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform’ (MOBI4Health, REGPOT) sfinansowane ze środków Unii Europejskiej; Koordynator ze strony Uniwersytetu Gdańskiego: Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

‘Zminiaturyzowane wyładowania jarzeniowe pod ciśnieniem atmosferycznym generowane w kontakcie z cieczą jako nowe źródła wzbudzenia i atomizacji w analitycznej optycznej spektrometrii emisyjnej – badanie mechanizmów transportu i wzbudzenia analitów oraz charakterystyka analityczna’ (Opus 7; 2014/13/B/ST4/05013) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki Prof. dr hab. Pawełowi Pohl

‘Zastosowanie mikrowyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z przepływającym roztworem do syntezy nanostruktur metalicznych o określonych właściwościach optycznych i granulometrycznych’ (Preludium 9; 2015/17/N/ST4/03804) przyznane przez Narodowe Centrum Nauki dr inż. Annie Dzimitrowicz

‘Global Initiative of Crop Microbiome and Sustainable Agriculture’ Kierownik: Brajesh K Singh

‘Fields4ever’ (947084) UE Horizon 2020 pt. ,,A global soil health initiative”. Koordynator: Javier Bobo-Pinilla